Regulamin serwisu meeting.pl

1. DEFINICJE

O ile kontekst nie będzie wymagał innego znaczenia, terminy użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają:

Etravel, Operator

eTravel S.A. z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 96, 00-807 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: KRS 0000394089, NIP: 521-36-14-786, REGON: 144414773,

Meeting lub System meeting

system informatyczny pełniący funkcję platformy handlu elektronicznego B2B („business to business”) on-line, dostępny dla Użytkowników pod adresem meeting.pl, którego właścicielem jest eTravel.

Konto

Wydzielona część Systemu meeting prowadzona dla Użytkownika pod unikalną nazwą (login). Konto umożliwia zarządzanie informacjami dotyczącymi Użytkownika oraz dokonywanie czynności prawnych oraz faktycznych przypisywanych danemu Użytkownikowi. Jeden Użytkownik może posiadać tylko jedno Konto w Systemie.

Użytkownik

Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, osoba prawna lub jednostka organizacyjna, której przepisy prawa przyznają zdolność prawną, która zawarła Umowę i podała prawdziwe i dokładne informacje wymagane podczas rejestracji w Systemie meeting. Konsument przez którego uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynność prawną niezwiązaną bezpośrednio z jego działalnością zawodową lub gospodarczą nie może być Użytkownikiem Systemu.

Organizator

Użytkownik, który dokonał rejestracji w Systemie meeting jako Organizator lub Użytkownik, którego Konto zostało dodane przez innego Użytkownika typu Organizator.

Dostawca

Użytkownik, który dokonał rejestracji w Systemie meeting jako DOSTAWCA lub Użytkownik, którego Konto zostało dodane przez innego Użytkownika typu Dostawca.

Obiekt

Obiekt hotelowy, gastronomiczny, konferencyjny, kulturalny, rozrywkowy, sportowy oraz każdy inny tego typu obiekt Dostawcy, względnie obiekt używany przez Dostawcę na podstawie odpowiedniego tytułu prawnego, w którym możliwa jest organizacja imprez typu kongresy, konferencje, wydarzenia specjalne i inne spotkania, w którym Dostawca oferuje usługi w tym zakresie, których szczegółowy opis stanowi Profil Obiektu, zamieszczany i publikowany w Systemie meeting przez Dostawcę. Wszelkie Profile Obiektów umieszczane są w Systemie meeting przez Dostawcę, na jego ryzyko, stąd wszelka odpowiedzialność z tytułu prawdziwości i kompletności tych informacji obciąża wyłącznie Dostawcę.

Profil obiektu

Profil Obiektu, czyli informacje zamieszczone przez Dostawcę w Systemie meeting, o ofercie Obiektu, m.in. opis, cenniki, zdjęcia, inne informacje szczegółowe, dotyczące zakresu usług oferowanych przez Obiekt.

Oferta

Złożona przez Dostawcę oferta w rozumieniu kodeksu cywilnego umieszczana w Systemie meeting w odpowiedzi na Zapytanie Ofertowe, dotycząca wykonania w Obiekcie Dostawcy na rzecz Organizatora usług określonych w Zapytaniu Ofertowym.

Zapytanie ofertowe

Zapytanie złożone przez Organizatora w Systemie meeting, zawierające szczegółowe zapotrzebowanie na usługi oferowane w Obiekcie Dostawcy, w celu zawarcia umowy pomiędzy Użytkownikami.

Status zapytania

Status zapytania jest to świadoma decyzja Dostawcy lub Organizatora, podejmowana w celu prowadzenia negocjacji zmierzających do akceptacji Oferty albo jej odrzucenia.

Przyjęcie zlecenia

Oświadczenie woli dwóch stron: Dostawcy i Organizatora złożone za pośrednictwem Systemu meeting poprzez zmianę odpowiednich statusów w Systemie oznaczających akceptację Oferty Dostawcy oraz potwierdzenie przyjęcia do realizacji zlecenia, na zasadach określonych w Regulaminie.

Regulamin

Niniejszy Regulamin.

2. OPERATOR

Operatorem serwisu meeting.pl jest eTravel S.A. z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 96, 00-807 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: KRS 0000394089, NIP: 521-36-14-786, REGON: 144414773, tel. 22 492 0801, sekretariat@etravel.pl.

3. CZYM JEST MEETING.PL

System Meeting umożliwia zawieranie umów pomiędzy Organizatorami a Dostawcami, w zakresie organizacji konferencji, bankietów, sympozjów i innych wydarzeń o podobnym charakterze.
W celu uniknięcia wątpliwości podkreślamy, że Operator nie świadczy usług organizacji w/w wydarzeń, a jedynie udostępnia platformę umożliwiającą bezpośredni kontakt zainteresowanych podmiotów. W tym zakresie stroną dla Organizatora jest Dostawca.

4. WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG

4.1.
Do korzystania z usług oferowanych przez Serwis niezbędne jest:
• Urządzenie końcowe posiadające dostęp do internetu z aktualną wersją dowolnej przeglądarki internetowej;
• Aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).
Administrator zastrzega sobie uprawnienie do zamknięcia Serwisu, bez podania przyczyn za uprzednim poinformowaniem Użytkowników.

4.2.
Użytkownika obowiązuje zakaz dostarczania przez System Meeting treści o charakterze bezprawnym lub wykorzystywania Systemu do czynów sprzecznych z prawem.

4.3.
Proces zapytania ofertowego i zawarcia umowy dostępny jest w języku polskim.

4.4.
Rejestracja i zawarcie umowy

4.4.1.
Do założenia Konta w Systemie meeting konieczne jest wypełnienie formularza rejestracyjnego dostępnego w Systemie meeting podając prawdziwe i dokładne informacje wymagane podczas rejestracji. Aby Użytkownik mógł korzystać z wszystkich funkcjonalności Systemu, musi zawrzeć umowę z eTravel. Konsument w rozumieniu prawa mającego zastosowanie, w szczególności osoba, której działalność nie ma związku z działalnością zawodową lub gospodarczą nie może być Użytkownikiem Systemu.

4.4.2.
Rejestracji oraz wszystkich dalszych czynności w Systemie meeting może dokonać wyłącznie osoba, która jest do tego należycie umocowana przez podmiot, w imieniu którego występuje.

4.4.3.
Rejestracji dokonuje się poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego dostępnego w Systemie meeting oraz wprowadzenie podstawowych danych rejestrowych związanych z prowadzoną przez Użytkownika działalnością gospodarczą między innymi: NIP, numer telefonu, nazwa, adres poczty elektronicznej osoby zakładającej Konto w imieniu i na rzecz Użytkownika.

4.4.4.
Podany adres prowadzonej działalności gospodarczej powinien być tożsamy z adresem Użytkownika. W przypadku adresu poczty elektronicznej podawany adres powinien być tym, który Użytkownik wykorzystuje w prowadzeniu działalności gospodarczej.

4.4.5.
W trakcie rejestracji Konta Użytkownik samodzielnie podaje hasło dostępu do Konta, które winien zachować w tajemnicy. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie skutki prawne wynikające z uzyskania dostępu oraz korzystania z Konta przez osoby posługujące się hasłem Użytkownika.

4.4.6.
Do prawidłowej rejestracji niezbędne jest wyrażenie przez Użytkownika zgody na związanie się warunkami Regulaminu poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu rejestracyjnym dostępnym w procesie rejestracji.

4.4.7.
Prawidłowe wykonanie powyższych czynności powoduje otrzymanie przez Użytkownika emaila z linkiem aktywacyjnym wysłanego na adres poczty elektronicznej wskazany przez Użytkownika.

4.4.8.
Umowa zostaje zawarta między eTravel a Organizatorem łącznie po spełnieniu dwóch warunków:
• aktywacji Konta
• poprawnym uzupełnieniu kompletu danych w Systemie na zasadach wynikających z Regulaminu.

4.4.9.
Postanowienia umowy zawartej między eTravel a firmą Dostawcy zostaną potwierdzone w odrębnej pisemnej umowie.

4.4.10.
eTravel może żądać pisemnego potwierdzenia i/lub udokumentowania przez Użytkownika wprowadzonych w Systemie danych w tym również dosłania kopii dokumentów rejestrowych Użytkownika takich jak: NIP, REGON, KRS itp. Brak pisemnego potwierdzenia i/lub przesłania dokumentów może skutkować blokadą Konta w Systemie.

4.4.11.
W przypadku jakiejkolwiek zmiany danych Użytkownika wskazanych podczas rejestracji, Użytkownik powinien niezwłocznie zaktualizować je w Systemie meeting.

4.4.12.
Zabronione jest usuwanie przez Użytkownika danych osobowych oraz danych firmy, w trakcie korzystania z usług Systemu meeting, a także podawanie danych niepełnych bądź nieprawdziwych.

4.5.
Warunki publikowania Profilu Obiektu oraz Zapytania Ofertowego

4.5.1.
eTravel udostępnia Użytkownikom System w celu umożliwienia im zamieszczania Profili Obiektów, Zapytań Ofertowych, Ofert w celu zawierania umów dotyczących przedmiotu Zapytania Ofertowego na zasadach określonych w Regulaminie.

4.5.2.
eTravel nie jest stroną transakcji dokonywanych pomiędzy Użytkownikami w Systemie i nie gwarantuje, że Użytkownicy jako strony umów mają możliwość ich zawarcia i/lub należytego wykonania. eTravel nie ponosi żadnej odpowiedzialności za nie wykonanie bądź nienależyte wykonanie postanowień umowy zawartej pomiędzy Użytkownikami. Odpowiedzialność na zasadach określonych w odpowiednich przepisach prawa ponoszą oznaczeni Użytkownicy, jak i strony danej umowy.

4.5.3.
Treści zamieszczone w ramach Profilu Obiektu, treści Zapytania Ofertowego oraz Oferty powinny być wprowadzane do Systemu w sposób rzetelny i kompletny oraz nie mogą wprowadzać w błąd innych Użytkowników, w szczególności co do istoty i właściwości oferowanych lub oczekiwanych Usług.

4.5.4.
Treści zamieszczone w ramach Profilu Obiektu, treści Zapytania Ofertowego oraz Oferty powinny być zgodne z wymogami prawa, w szczególności powinny zawierać wymagane prawem i Regulaminem informacje. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za umieszczone przez siebie treści, w tym jest odpowiedzialny za wszelkie błędy lub nieścisłości takiego opisu.

4.5.5.
Treści zamieszczone w ramach Profilu Obiektu, treści Zapytania Ofertowego oraz Oferty, w tym ich przedmiot, nie mogą naruszać przepisów obowiązującego prawa, w tym dóbr osobistych lub praw osób trzecich (w szczególności praw autorskich i innych praw własności intelektualnej), a także dobrych obyczajów, jak również nie mogą wpływać negatywnie na dobre imię i renomę eTravel i Systemu meeting.

4.5.6.
Użytkownicy powinni dołożyć należytej staranności, aby tworzone przez nich Zapytania Ofertowe oraz Oferty, a także oświadczenia o ich przyjęciu nie były dokonywane lekkomyślnie, omyłkowo lub też bez zrozumienia konsekwencji wynikających z Regulaminu i przepisów polskiego prawa.

4.5.7.
Zabronione jest podejmowanie przez Organizatorów działań polegających w szczególności na symulowaniu tworzenia Zapytań Ofertowych, będących jedynie fikcyjnym zainteresowaniem usługami oferowanymi przez Dostawców. Działania takie mogą skutkować zablokowaniem Konta Organizatora.

4.5.8.
W celu opublikowania Profilu Obiektu w Systemie, Dostawca posiadający Konto i zalogowany na nim powinien spełnić łącznie następujące warunki:
• Wprowadzić wszelkie wymagane dane w sposób prawdziwy i wyczerpujący,
• Zawrzeć umowę o świadczenie usług pomiędzy nim a eTravel w formie pisemnej,
• Opublikować Profil Obiektu zaznaczając przycisk „Publikuj”.

4.6.
Akceptacja oraz przyjęcie zlecenia

4.6.1.
W celu zamieszczenia Zapytania Ofertowego w Systemie, Organizator posiadający Konto i zalogowany na nim powinien wypełnić formularz dostępny w Systemie, na podstawie którego określone zostaną szczegółowe oczekiwania Organizatora, rozumiane jako ogół warunków transakcji, a także lista Obiektów, do których Organizator ma zamiar wysłać Zapytanie Ofertowe.

4.6.2.
Organizator ma możliwość zmiany treści (edycji) własnego Zapytania Ofertowego.

4.6.3.
Organizator ma możliwość anulowania własnego Zapytania Ofertowego pod warunkiem, że wcześniej nie zaakceptował ani jednej Oferty opublikowanej przez Dostawcę w odpowiedzi na dane Zapytanie Ofertowe.

4.6.4.
Oferta, przedstawiona przez Dostawcę w Systemie meeting w odpowiedzi na przesłane przez Organizatora Zapytanie Ofertowe, stanowi ofertę w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.

4.6.5.
Chwilą złożenia Oferty przez Dostawcę jest moment wysłania jej do Organizatora za pomocą Systemu poprzez zmianę statusu w Systemie.

4.6.6.

Momentem zawarcia umowy jest spełnienie łącznie dwóch warunków:
• Akceptacja przez Organizatora Oferty Obiektu, a następnie
• Potwierdzenie przez Dostawcę Przyjęcia warunków Zlecenia
zgodnie z warunkami określonymi w Ofercie przedstawionej w Systemie meeting. Po zawarciu umowy strony powinny przystąpić do wykonania czynności faktycznych i prawnych zmierzających do realizacji zawartej umowy.

4.6.7.
Jeżeli wykonanie zobowiązań umownych zależy od spełnienia szczególnych wymagań przewidzianych przepisami wewnętrznymi danej organizacji (Organizatora lub Dostawcy), strony powinny niezwłocznie przystąpić do wykonania czynności, które umożliwią realizację umowy zawartej na warunkach określonych w Ofercie zaakceptowanych i potwierdzonych przez Organizatora i Dostawcę.

4.6.8.
Dostawca oświadcza, że nie złoży Oferty stanowiącej odpowiedź na Zapytanie Ofertowe otrzymane za pośrednictwem Systemu meeting bezpośrednio do Organizatora czyli z pominięciem Systemu meeting.

4.6.9.
Dostawca oświadcza, że nie przystąpi do realizacji Oferty, na którą Zapytanie Ofertowe otrzymał za pośrednictwem Systemu bez zmiany odpowiedniego statusu w Systemie oznaczającego akceptację Oferty Dostawcy.

4.6.10.
Organizator oświadcza, że zaakceptuje Ofertę Dostawcy poprzez zmianę odpowiedniego statusu w Systemie, przed zawarciem umowy z Dostawcą.

5. OPŁATY

5.1.
Rejestracja w Systemie meeting jest bezpłatna. Część usług w ramach Systemu może być świadczona odpłatnie, według aktualnie obowiązującego cennika, w przypadku zaś indywidualnie poczynionych ustaleń – według tych ustaleń. Wysokość opłat dla Organizatorów określona została w Cenniku dostępnym w Systemie meeting. Wysokość opłat dla Dostawców uzależniona jest postanowieniami zawartymi w odrębnej umowie o współpracy zawartej pomiędzy Dostawcą a eTravel.

5.2.
Opłaty za usługi świadczone przez eTravel w ramach Systemu meeting mogą być uiszczane przez:
• Organizatora za pomocą przelewu tradycyjnego lub przelewu online.
• Dostawcę za pomocą przelewu tradycyjnego

5.3.
Faktury wystawiane są z użyciem danych wprowadzonych w ramach Konta w Systemie meeting.
Użytkownikom korzystającym z usług Systemu meeting wystawiane są faktury w formie elektronicznej. Faktura wysyłana jest na aktualny adres email wskazany przez Użytkownika na jego Koncie. Fakturę uznaje się za doręczoną w momencie jej wysłania zgodnie z przepisami prawa.

6. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

6.1.
Użytkownik ma prawo zgłosić reklamację z tytułu nie wykonania bądź nienależytego wykonania przez eTravel usług w ramach Systemu, w terminie 21 dni od dnia wystąpienia zdarzenia stanowiącego podstawę reklamacji.

6.2.
Reklamacje należy zgłaszać eTravel za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego w Systemie meeting lub pisemnie listem poleconym na adres eTravel z dopiskiem „Dział obsługi klienta meeting”. W przypadku zgłoszenia reklamacji listem poleconym o terminie złożenia reklamacji decyduje data nadania przesyłki (data stempla pocztowego polskiego nadawczego urzędu pocztowego).

6.3.
Reklamacja powinna zawierać dane Użytkownika (imię, nazwisko, firma, adres korespondencyjny, adres e-mail i numer telefonu), nazwę Profilu Obiektu, numer Zapytania Ofertowego lub Oferty, którego dotyczy reklamacja (jeśli numer został nadany), bądź inne dane pozwalające na identyfikację przedmiotu reklamacji, a także dodatkowo okoliczności lub materiały uzasadniające reklamację.

6.4.
Reklamacje będą rozpatrywane niezwłocznie, nie później niż w ciągu 21 dni roboczych licząc od dnia otrzymania kompletu informacji pozwalających na jej rozpatrzenie. W przypadku konieczności uzupełnienia reklamacji, termin jej rozpatrzenia liczony będzie od daty otrzymania dodatkowych dokumentów.

6.5.
Jeżeli podane przez Użytkownika w reklamacji dane wymagają uzupełnienia, eTravel może zwrócić się do Użytkownika o wskazanie w wyznaczonym terminie dodatkowych informacji.

6.6.
Jeżeli rozpatrzenie reklamacji nie będzie możliwe w terminie, o którym mowa w punkcie 6.4. Regulaminu, eTravel zawiadomi o tym Użytkownika wskazując przewidywany termin rozpatrzenia reklamacji. Zawiadomienie zostanie przesłane drogą korespondencji elektronicznej na adres poczty elektronicznej Użytkownika zarejestrowany w Systemie meeting.

6.7.
O sposobie rozpatrzenia reklamacji Użytkownik zostanie powiadomiony drogą korespondencji elektronicznej na adres poczty elektronicznej Użytkownika zarejestrowany w Systemie meeting.

6.8.
Reklamacje złożone po terminie, jako spóźnione, nie będą rozpatrywane.

6.9.
Prawo dochodzenia w postępowaniu sądowym roszczeń wynikających z niniejszej umowy przysługuje usługobiorcy po wyczerpaniu drogi postępowania reklamacyjnego.

7. ROZWIĄZANIE UMOWY

7.1.
Użytkownik może w każdym czasie rozwiązać umowę z eTravel , na warunkach określonych w umowie.
Użytkownik zgłasza oświadczenie w przedmiocie wypowiedzenia umowy listem poleconym na adres eTravel podany na stronie Systemu meeting, wraz ze wskazaniem danych identyfikujących Konto.

7.2.
W przypadku potwierdzenia oświadczenia umowa ulega rozwiązaniu ze skutkiem na dzień zgodny z zapisami umowy, o ile umowa nie została zawarta na czas oznaczony. W przypadku zawarcia umowy na czas oznaczony umowa wygasa wraz z upływem okresu, na jaki została zawarta, z zastrzeżeniem postanowień niniejszego punktu.
W przypadku odpowiadania na Zapytanie Ofertowe przez Dostawcę, w razie upływu okresu na jaki zawarta została umowa z Dostawcą, umowa ulega przedłużeniu na czas nieokreślony, niezbędny Organizatorowi do realizacji rozpoczętych Zapytań Ofertowych.

7.3.
eTravel zastrzega sobie prawo do natychmiastowego rozwiązania umowy z Użytkownikiem, który narusza postanowienia Regulaminu.

7.4.
Jeżeli umowa została rozwiązana na podstawie oświadczenia woli ze strony eTravel, Użytkownik nie może dokonać ponownej rejestracji w Systemie meeting bez uprzedniej i pisemnej zgody eTravel.

8. ZASTRZEŻENIA

8.1.
Rolą eTravel jest wyłącznie zapewnienie mechanizmów umożliwiających kontakt, przedstawianie Ofert i zawieranie umów pomiędzy Użytkownikami. eTravel w szczególności nie ponosi odpowiedzialności za działania, zaniechania Użytkowników lub oświadczenia Użytkowników Systemu meeting składane innym Użytkownikom Systemu meeting lub za nienależyte wykonanie lub niewykonanie zobowiązań wynikających z zawartych Umów lub treści przesyłanych przez Użytkownika do Systemu meeting. eTravel nie weryfikuje i nie gwarantuje treści składanych oświadczeń woli pod kątem ich ważności i zgodności z przepisami prawa.

8.2.
eTravel dokłada starań w celu utrzymania ciągłości świadczonych Usług, lecz nie ponosi odpowiedzialności za niedostępność Systemu spowodowaną zakłóceniami technicznymi albo działaniem lub zaniechaniem osób trzecich.

8.3.
eTravel będzie dokładał należytej staranności w celu weryfikacji tożsamości Użytkownika, jednakże nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikające z posłużenia się przez Użytkownika nieprawdziwymi lub niezgodnymi z prawem informacjami.

8.4.
Dostawca dokonując udostępnienia w ramach Konta określonych materiałów oraz opisów produktów lub usług oświadcza, że dysponuje odpowiednimi uprawnieniami, w szczególności z tytułu majątkowych praw autorskich, których jest właścicielem lub udzielonych mu licencji, umożliwiających udostępnianie przez niego w ramach Systemu utworów związanych z ofertowanymi przez niego produktami lub usługami,. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za naruszenia wynikające z braku posiadania stosownych uprawnień.

8.5.
Wszelkie oznaczenia identyfikujące System meeting (w szczególności znaki towarowe) mogą być wykorzystywane przez Użytkownika wyłącznie za uprzednią zgodą eTravel wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności.

8.6.
eTravel może dokonywać zmian edytorskich w treści Zapytań Ofertowych, Profilach Obiektów lub w innej treści wprowadzonej przez Użytkownika, do czego Użytkownik upoważnia niniejszym eTravel. Zmiany edytorskie mają za zadanie poprawę jakości publikowanych treści (np. poprawa literówek), nie dotyczą zmian, które mogłyby mieć wpływ na przedmiot np. Oferty (np. zmiana ceny czy terminu realizacji wydarzenia). W przypadku konieczności dokonania zmian merytorycznych, zmiany mogą być dokonane tylko w przypadku uprzedniej konsultacji z Użytkownikiem.

8.7.
eTravel nie ponosi odpowiedzialności za prawdziwość i rzetelność informacji podawanych przez Użytkowników, a także zdolność Użytkowników do zawarcia i realizacji umowy.

8.8.
eTravel zastrzega sobie prawo do usunięcia Zapytania Ofertowego, Profilu Obiektu i Oferty lub zablokowania Konta w przypadku naruszania przez Użytkownika postanowień Regulaminu.

8.9.
eTravel ma prawo do usunięcia Profilu Obiektu, Zapytania Ofertowego lub Oferty, jeżeli narusza ona/ono w jakikolwiek sposób postanowienia Regulaminu lub przepisy prawa, w szczególności gdy zawiera treści:
• powszechnie uznane za obraźliwe,
• noszące znamiona czynów nieuczciwej konkurencji,
• naruszające dobre obyczaje, prawa autorskie lub inne prawa własności intelektualnej,
• szkodzące dobremu imieniu lub renomie eTravel lub jego partnerów,
• wprowadzające w błąd.

8.10.
eTravel nie odpowiada za skutki korzystania przez Użytkowników z Systemu w tym za:
• brak zainteresowania Profilem Obiektu, Zapytaniem Ofertowym oraz Ofertą,
• działanie siły wyższej, systemów teleinformatycznych lub urządzeń od eTravel niezależnych.

8.11.
eTravel nie ponosi odpowiedzialności względem Użytkownika, za usunięcie zamieszczonych informacji przez Użytkownika, względnie blokadę Konta, o ile nastąpiło to zgodnie z postanowieniami Regulaminu. W przypadku zastosowania przez eTravel postanowień niniejszego artykułu, Użytkownikowi nie przysługuje zwrot zapłaconych należności na rzecz eTravel, chyba że usunięcie informacji, względnie blokada Konta nastąpiła z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi eTravel, wówczas zastosowanie będą miały postanowienia zawarte w pkt 8.12 Regulaminu.

8.12.
Maksymalna odpowiedzialność eTravel z tytułu nie wykonania lub nienależytego wykonania umowy o świadczenie usług zawartej pomiędzy eTravel a Użytkownikiem w ramach Systemu ograniczona jest do wysokości ostatniego wynagrodzenia zapłaconego przez danego Użytkownika, ale do kwoty nie przekraczającej jednego tysiąca złotych. W żadnym wypadku eTravel nie będzie odpowiadał za szkodę Użytkownika w postaci utraconych korzyści i/lub z tytułu utraty jakichkolwiek danych.

8.13.
eTravel zastrzega sobie prawo do swobodnego wykorzystanie wszelkich danych dostępnych w Systemie do celów statystycznych, badawczych i analitycznych w szczególności służących badaniom rynku, tendencji, opinii Użytkowników pod warunkiem nieujawnienia tajemnicy handlowej Użytkowników, których dane dotyczą. Działania eTravel w tym zakresie nie mogą narażać na szwank dobrego imienia Użytkowników.

9. Niniejszy regulamin stanowi wzorzec wiążącej strony umowy zawartej pomiędzy eTravel a Użytkownikiem stosownie do przepisu art. 384 §1 KC.

Regulamin określa prawa i obowiązki stron usługi świadczonej elektronicznie za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnej. eTravel zastrzega sobie prawo do zmiany treści Regulaminu. O treści zmian Użytkownicy zostaną poinformowani przez umieszczenie komunikatu na stronie.

Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie podanym w informacji o jego zmianie, nie wcześniej jednak niż po upływie 14 dni kalendarzowych od momentu poinformowania o zmianach Regulaminu, z tym zastrzeżeniem, że zmieniony Regulamin będzie wiązać Użytkownika, o ile w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji o jego zmianie nie oświadczy on o rezygnacji z korzystania z Serwisu.

Prawem właściwym dla wszystkich stosunków prawnych wynikających z niniejszego Regulaminu jest prawo polskie. Wszelkie spory będą rozstrzygane przez właściwe miejscowo polskie sądy powszechne.

10.
Operator nie obciąża Użytkowników żadnymi kosztami wynikającymi z korzystania ze środków porozumiewania się na odległość. Należy mieć jednak na uwadze, że koszty takie mogą zostać naliczone przez operatorów telekomunikacyjnych. Ich ewentualną wysokość można ustalić kontaktując się ze swoim operatorem telekomunikacyjnym.

11.
Użytkownik korzystając z Systemu meeting powinien zachować odpowiednią ostrożność przy korzystaniu z sieci Internet, kiedy dochodzi do przekazywania danych osobowych i opłacania usług. W szczególności użytkownik winien zadbać o odpowiednie zabezpieczenie urządzenia końcowego, z którego korzysta. Operator nie zapewnia użytkownikowi łączy telekomunikacyjnych na potrzeby korzystania z Systemu meeting. W celu zapewnienia komfortu przy korzystaniu z Systemu meeting należy dysponować łączem o odpowiedniej szybkości.

12.
Używamy Google Analytics do mierzenia ruchu na naszej stronie. Google ma własną politykę prywatności, którą jest dostępna pod adresem https://support.google.com/analytics/answer/6004245. Jeśli chcesz wyłączyć śledzenie przez Google Analytics, odwiedź stronę rezygnacji z Google Analytics: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

13.
Wszystkie zawarte umowy są zapisywane w bazach danych Operatora. Zawierają pełny zakres danych, niezbędnych do określenia parametrów usługi oraz osoby, na rzecz której umowa została zawarta. Dodatkowo zapisywana jest również data i godzina zawarcia umowy oraz adres IP urządzenia końcowego Użytkownika, z którego nastąpiło zawarcie umowy.

14.
Operator dokłada wszelkich starań, aby treści dostępne w obrębie serwisu były aktualne i poprawne. Ze względu jednak na charakter prezentowanych informacji istnieje możliwość, że w pewnych przypadkach informacje te mogą być nieaktualne. Prosimy mieć na uwadze, iż opisy obiektów są wprowadzane bezpośrednio przez Dostawców, którzy tym samym biorą odpowiedzialność za ich poprawność.
Operator korzystając z zasobów własnych prowadzi kontrolę poprawności treści. W przypadku znalezienia treści nieaktualnych lub wprowadzających w błąd, prosimy o kontakt poprzez stronę https://www.meeting.pl/kontakt/formularz-kontaktowy/

15. Zasady dotyczące plików „cookie”

Cookie to mały plik tekstowy przechowywany na komputerze. Pliki cookie przechowują informacje, które pomagają w działaniu witryn. Użytkownik może kontrolować swoje ciasteczka na poziomie przeglądarki. Prosimy mieć na uwadze, że wyłączenie obsługi plików cookie może utrudnić korzystanie z niektórych funkcji naszej strony.
Wykorzystujemy pliki cookie w celu:
• dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
• tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
• utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu oraz zapewnienia działanie wszystkich funkcji Serwisu;

W ramach Serwisu stosowane są następujące pliki cookies:

16.
Prawem właściwym dla umowy pomiędzy Użytkownikiem a eTravel, której przedmiotem są usługi świadczone w ramach Systemu meeting na warunkach określonych w Regulaminie, jest wyłącznie prawo polskie, w szczególności kodeks cywilny.
Wszelkie spory pomiędzy eTravel a Użytkownikiem, związane z usługami świadczonymi przez eTravel w ramach Systemu meeting, będą rozstrzygane przez właściwy rzeczowo Sąd Rejonowy w Warszawie.

17. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

17.1.
eTravel może dokonać cesji praw wynikających z umowy na rzecz dowolnej strony trzeciej bez uprzedniej zgody Użytkownika.

17.2.
Jeżeli którekolwiek z postanowień Regulaminu lub jakakolwiek jego część zostanie uznana za nieważną lub niewykonalną przez sąd lub inny właściwy organ, wówczas dane postanowienie lub jego część zostanie uznana za usuniętą z Regulaminu, a pozostałe postanowienia zachowają pełną moc obowiązującą.