RODO

Oświadczenie o ochronie danych osobowych

Z dniem 25 maja 2018 roku weszło w życie RODO (eng. GDPR, General Data Protection Regulation) nowe rozporządzenie dotyczące zbierania, przetwarzania i swobodnego przepływu danych osobowych.

W związku z powyższym, uprzejmie informujemy, że Państwa dane osobowe znajdują się w naszej bazie i dołożyliśmy wszelkich starań, aby zadbać o ich bezpieczeństwo. Pragniemy również przekazać poniższe informacje:

I. Administratorem danych osobowych jest eTravel S.A., kontakt: Al.Jerozolimskie 142B, 02-305 Warszawa, +48 22 492 08 60, rodo@etravel.pl

II. Inspektorem Ochrony Danych: Mirosław Bohun, ul. 10 Lutego 16, 81-364 Gdynia, tel. +48 22 492 0805, rodo@etravel.pl

III. Udostępnienie danych ma charakter dobrowolny, a celem przetwarzania danych osobowych jest

a) realizacja zleceń na usługi,

b) realizacja działań marketingowych

c) dystrybucja komunikatów

d) realizacja prawnych zobowiązań administratora.

IV. Podstawą przetwarzania danych jest uzyskana od Państwa zgoda, realizacja zawartej umowy lub prawnie uzasadniony interes Administratora.

V. Odbiorcami danych osobowych, którym Administrator udostępnia lub powierza dane są podmioty trzecie, w ramach kategorii odbiorców takich jak: pośrednicy i dostawcy turystyczni, linie lotnicze, sieci hotelowe, hotele, wypożyczalnie samochodów, dostawcy usług kolejowych, armatorzy, firmy świadczące usługi przewozów osobowych, towarzystwa ubezpieczeniowe, dostawcy systemów rezerwacyjnych, pośrednicy wizowi, instytucje finansowe uczestniczące w obsłudze płatności, spółki zależne grupy kapitałowej eTravel i inne niezbędne do realizacji zleceń.

VI. Dane osobowe zostaną przekazane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowej w tym poza Europejski Obszar Gospodarczy, jeśli wymagać tego będzie złożone zlecenie na realizację usługi turystycznej.

VII. Dane osobowe przechowywane będą przez okres 6 lat od daty realizacji ostatniego zlecenia. Po tym terminie zostanie wykonane ich usunięcie lub anonimizacja (zaszyfrowanie uniemożliwiające identyfikację właściciela danych).

VIII. Właścicielowi danych przysługuje prawo dostępu do danych osobowych, żądanie ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przeniesienia danych.

IX. Właścicielowi danych przysługuje prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

X. Właścicielowi danych przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

XI. Administrator pozyskał dane osobowe bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą lub od upoważnionej przez niego strony trzeciej.

XII. Podanie danych osobowych jest warunkiem umownym realizacji zlecenia na rezerwację i zakup usług turystycznych. W przypadku niepodania danych osobowych Administrator nie ma możliwości wykonania zlecenia.