REGULAMIN PROGRAMU „FESTIWAL KORZYŚCI MEETING.PL”


1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Niniejszy regulamin („Regulamin”) określa zasady przeprowadzenia oraz warunki uczestnictwa w promocji pod nazwą „FESTIWAL KORZYŚCI MEETING.PL”. Program adresowany jest do profesjonalnych organizatorów wydarzeń zarejestrowanych na platformie meeting.pl. Regulamin definiuje zasady przyznawania, wydawania, odejmowania, reklamowania i unieważniania punktów („Punkty”) naliczanych przez Organizatora w związku z zakupem przez Uczestników („Uczestnik”) Usług objętych promocją na zasadach określonych przez Organizatora oraz zasady wymiany punktów na nagrody.

1.2. Organizatorem Programu pod nazwą „FESTIWAL KORZYŚCI MEETING.PL” (dalej zwanego „Programem”) jest Vevendoo Sp. z o.o., ul. Ks. Piotra Wawrzyniaka 13/1, 70-392 Szczecin, NIP: 8522603693, REGON: 321401377, Wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin – Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000469965, Kapitał zakładowy: 549.450,00 zł (dalej zwana „Organizatorem”).

1.3. Program jest organizowany na zasadach określonych przedmiotowym Regulaminem i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

1.4. W Programie mogą brać udział tylko zarejestrowani użytkownicy platformy meeting.pl

1.5. Program opiera się na zasadach sprzedaży premiowej, w ramach której dokonujący zakupu usług („Usługi”) za pośrednictwem platformy meeting.pl Uczestnicy otrzymają punkty („Punkty”), które będą mogli wymienić na nagrody („Nagrody”) określone w Regulaminie.

1.6. Program realizowany jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i trwa w okresie od dnia 13.06.2016 roku do dnia 31.12.2016 roku.

1.7. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej Organizatora: meeting.pl/festiwal-korzysci/regulamin-festiwalu/.

1.8. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian zarówno w treści Regulaminu, jak i aneksów do niego. O zmianach w treści Regulaminu bądź aneksów, Uczestnik zostanie powiadomiony, z siedmiodniowym wyprzedzeniem, poprzez przesłanie Uczestnikowi informacji na wskazany adres e-mail.

1.9. Adres do korespondencji z Organizatorem w sprawach związanych z Programem „FESTIWAL KORZYŚCI MEETING.PL” jest następujący:

Ks. Piotra Wawrzyniaka 13/1, 70-392 Szczecin.


2. WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO PROGRAMU

2.1. Warunkiem przystąpienia do Programu „FESTIWAL KORZYŚCI MEETING.PL” jest bycie Użytkownikiem platformy meeting.pl bądź zarejestrowanie się jako nowy Użytkownik oraz skorzystanie z usług oferowanych przez meeting.pl w okresie trwania programu.

2.2 Udział w Programie jest dobrowolny.

2.3. Uczestnik może przystąpić do Programu w dowolnym okresie jego trwania.

2.4 Uczestnik może w dowolnym momencie zrezygnować z uczestniczenia w Programie.

2.5. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa, wszystkie Punkty zgromadzone przez Uczestnika zostaną anulowane.


3. PRZYZNAWANIE PUNKTÓW

3.1. Naliczanie Punktów rozpoczyna się w chwili dokonania transakcji dotyczącej skorzystania z Usług oferowanych przez meeting.pl w trakcie trwania Programu „FESTIWAL KORZYŚCI MEETING.PL”. W tym celu Uczestnik winien:

3.1.1. Złożyć zapytanie ofertowe do obiektów konferencyjno-eventowych dostępnych na platformie meeting.pl.

3.1.2. Dokonać wyboru lokalizacji na wydarzenie za pośrednictwem platformy meeting.pl zgodnie z jej Regulaminem.

3.1.3. Dokonać zapłaty na rzecz wybranej lokalizacji pełnej kwoty wynikającej z realizacji umowy zawartej pomiędzy Uczestnikiem a podmiotem działającym w imieniu i na rzecz wybranej lokalizacji.

3.1.4. Poinformować Organizatora o dokonaniu płatności, o której mowa w ust. 3.1.3. przesyłając mu kopię faktury końcowej określającej ostateczną wartość zrealizowanego wydarzenia lub szczegółowe zestawienie kosztów wydarzenia.

3.2. Punkty przyznawane są przez Organizatora.

3.3. Punkty nie podlegają wymianie na pieniądze. Punkty nie mogą być również wymieniane na Nagrody w połączeniu z dopłatą gotówką lub kartą płatniczą.

3.4. Punkty przyznawane są według następującego przelicznika: WARTOŚĆ NETTO WYDARZENIA: 100 zł = 1 Punkt.

3.5. Punkty liczone będą wyłącznie od wartości wydarzeń będących przedmiotem ZAPYTANIA OFERTOWEGO, przesłanego przez Uczestnika za pośrednictwem meeting.

3.6. Wybranie Nagrody za określoną liczbę Punktów odpowiednio pomniejsza liczbę Punktów zgromadzonych przez Uczestnika.

3.7. Punktów nie można scedować na innych Uczestników.

3.8. Punkty przyznane w wyniku pomyłki Organizatora zostaną anulowane. Podstawą weryfikacji będą dane dotyczące zakupu Usług.


4. NAGRODY

4.1. Liczba i dostępność Nagród jest ograniczona.

4.2. Każdy Uczestnik, który w okresie trwania Programu spełni wszystkie warunki Regulaminu otrzyma wybraną przez siebie Nagrodę za określoną liczbę Punktów pod warunkiem jej dostępności w terminie wskazanym przez Uczestnika.

4.3. W celu dokonania wyboru Nagrody Uczestnik winien posiadać wystarczającą liczbę Punktów, a następnie przesłać na adres festiwalkorzysci@meeting.pl zapytanie o możliwość dokonania wyboru określonej Nagrody podając nazwę Nagrody oraz termin i miejsce jej dostarczenia.

4.4. Nagrody prezentowane będą sukcesywnie na platformie meeting.pl oraz w Katalogu programu „FESTIWAL KORZYŚCI MEETING.PL” w formacie .pdf przesyłanym do Uczestników raz w miesiącu na wskazany adres e-mail Uczestnika.

4.5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Nagród o tej samej lub większej wartości, bez podawania przyczyn dokonanych zmian.

4.6. Uczestnik może żądać wymiany Punktów na Nagrody, jeżeli zebrał w czasie trwania Programu liczbę Punktów wystarczającą do wymiany na określoną Nagrodę.

4.7. Wydanie Nagrody odbędzie się w terminie do 6 miesięcy od jej wyboru pod warunkiem ich dostępności w terminie wskazanym przez Uczestnika.

4.8. Nagrody dostarczane będą tylko i wyłącznie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Ewentualny koszt dostarczenia Nagrody pozostaje po stronie Uczestnika.

4.9. Otrzymane Nagrody nie podlegają zwrotowi, wymianie na inne Nagrody, ani zamianie na ich równowartość pieniężną. W razie rezygnacji przez Uczestnika z odbioru Nagrody, Organizator nie wypłaca ekwiwalentu pieniężnego Nagrody.

4.10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność odbioru Nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika.

4.11. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zdarzenie uniemożliwiające Uczestnikom odbiór Nagród.

4.12. Uczestnik przy odbiorze Nagrody otrzymuje fakturę VAT na kwotę 1 zł jako dowód wydania Nagrody.


5. REKLAMACJE

5.1. Reklamacje związane z Uczestnictwem w programie „FESTIWAL KORZYŚCI MEETING.PL” należy składać na piśmie w terminie do 14 dni od wystąpienia nieprawidłowości na adres e-mail: festiwalkorzysci@meeting.pl bądź przesłać pocztą tradycyjną na adres Organizatora: ul. Ks. Piotra Wawrzyniaka 13/1, 70-392 Szczecin.

5.2. O zachowaniu terminu Reklamacji Uczestnika w przypadku przesłania Reklamacji pocztą tradycyjną stanowić będzie data stempla pocztowego.

5.3. Reklamacja powinna zawierać dane Uczestnika Programu takie jak: nazwa Podmiotu, dane osoby zgłaszającej, opis podstaw Reklamacji.

5.4. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 14 dni roboczych od daty ich otrzymania. Po rozpatrzeniu Reklamacji Uczestnik zostanie powiadomiony pisemnie przez e-mail na wskazany adres bądź listem poleconym.

5.5. Stanowisko przedstawione przez Organizatora po rozpatrzeniu Reklamacji będzie ostateczne. Nie wyłącza to prawa Uczestnika do dochodzenia roszczeń przysługujących mu na podstawie powszechnie obowiązujących praw.


6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

6.1. Organizator nie odpowiada za działania Podmiotów wykonujących usługi w ramach wybranej Nagrody.

6.2. Organizator może wykluczyć Uczestnika z programu ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli nie przestrzega on niniejszego Regulaminu. W takim wypadku Uczestnik zostanie niezwłocznie powiadomiony o wykluczeniu pocztą elektroniczną lub listem poleconym.

6.3. Udział w innej promocji lub Programie Partnerskim organizowanych przez Organizatora wyklucza uczestnictwo w Programie „FESTIWAL KORZYŚCI MEETING.PL”

6.4. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z Programem „FESTIWAL KORZYŚCI MEETING.PL” będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora.