Czego eventowcy nie wiedzą o ubezpieczeniach? – cz.II

Prezentujemy Państwu drugą część rozmowy z Przemysławem Konopką, Wiceprezesem Zarządu Gras Savoye Polska Sp. z o.o. 

Poprzedni fragment wywiadu oraz odpowiedzi na pytania m.in. czym należy kierować się wybierając firmę ubezpieczeniową, jak przygotować się do rozmowy z ubezpieczycielem, jakiego rodzaju eventy powinno się ubezpieczyć, czy na jakie elementy należy zwrócić uwagę ubezpieczając dany event, przeczytać można tutaj.

5.  Co może zostać objęte ubezpieczeniem a co nie?

Zakres polisy OC organizatora imprez można rozszerzyć o kilka istotnych dla Ubezpieczającego elementów na przykład: OC za produkt  (catering), OC podwykonawców, OC przechowawcy, OC dla najemcy ruchomości i nieruchomości, czy nieprzewidzianą utratę publiczności. Należy też zwrócić uwagę czy zakres ubezpieczenia obejmuje szkody wyrządzone pod wpływem alkoholu oraz czy objęte ochroną jest przygotowanie do imprezy i sprzątnięcie po niej (montaż, demontaż).

6.  Czy można oczekiwać zwrotu poniesionych kosztów w  przypadku  odwołania imprezy z przyczyn niezależnych od organizatora?

W przypadku wystąpienia nieprzewidywalnych ryzyk pozostających poza kontrolą ubezpieczającego takich, jak ogłoszenie żałoby narodowej, niesprzyjające warunki pogodowe uniemożliwiające odbycie się imprezy, choroba, niedyspozycja artystów istnieje możliwość wykupienia dodatkowego ubezpieczenia od odwołania imprezy. Ubezpieczenie to obejmuje zwrot nakładów finansowych oraz pokrycie utraconych przychodów będących następstwem odwołania, przerwania lub zmiany terminu imprezy z przyczyn niezależnych
od Ubezpieczonego. Polisa ta nie zabezpiecza przed złym planowaniem, niską frekwencją, niedostatecznym zainteresowaniem sponsorów, skutkami związanymi z brakiem uzyskania odpowiednich zgód, zezwoleń i licencji koniecznych w celu przeprowadzenia imprezy.

7. Czy można ubezpieczyć się od klęsk żywiołowych czy żałoby narodowej?

Tak, możliwa jest taka ochrona. Jak było wspomniane wcześniej ubezpieczyciele oferują tzw. ubezpieczenia pogodowe, które gwarantują wypłatę odszkodowania w przypadku niemożności realizacji imprezy ze względu na niekorzystne, opisane w polisie, warunki atmosferyczne. Konieczne jest jej zawarcie min. 10 dni przed rozpoczęciem imprezy. Dostępne na rynku jest też ubezpieczenie odwołania eventu w związku z wprowadzeniem żałoby narodowej, które chroni przed utratą poniesionych nakładów finansowych oraz nie osiągniętego zysku.

8. Co gdy nie pojawi się zaproszona gwiazda? Czy organizator może żądać zwrotu kosztów organizacji przedsięwzięcia?

Niepojawienie się gwiazdy, której nieobecność skutkuje koniecznością odwołania imprezy jest możliwe do ubezpieczenia. Ubezpieczenie typu non appearance, czyli ochrona w przypadku niepojawienia się kluczowej osoby obejmuje pokrycie strat finansowych poniesionych
w związku z organizacją imprezy spowodowanej zgonem, chorobą lub uprowadzeniem gwiazdy. Istnieje też możliwość rozszerzenia ochrony o wyżej wymienione ryzyka jeśli dotyczyć będą nie tylko samej gwiazdy ale jej osób bliskich takich jak rodzice, dzieci czy partner. Organizator nie jest w stanie wykluczyć pewnych sytuacji losowych w związku z organizowaniem eventów, ale dzięki wykupieniu odpowiedniego ubezpieczenia może zminimalizować konsekwencje z nimi związane.

9. Kiedy można oczekiwać zwrotu poniesionych nakładów finansowych?

Ubezpieczony jest zobowiązany do niezwłocznego powiadomienia Ubezpieczyciela o każdym zdarzeniu ubezpieczeniowym,
czyli zdarzeniu mającym skutkować wypłatą odszkodowania. Po uznaniu roszczenia Ubezpieczyciel bez zbędnej zwłoki przekaże odszkodowanie klientowi.

Dziękuję za rozmowę!